Съдържание

ОУ "Гео Милев" - с. Чернооково

ОУ ”Гео Милев” с.Чернооково е построено през 1957 год.

Основно училище Гео Милев е с курс на обучение от първи до осми клас.В него се обучават 77 ученици от 4 села – Чернооково, Божурово, Крайгорци и Станянци. Сформирани са 2 групи ПИГ за учениците от 1-ви до 4-ти клас, в които са включени 37 ученици. Има училищен автобус за превоз на учениците от съседните села.

Училището разполага с добре обзаведени класни стаи , 2 компютърни кабинета.През учебната 2012/2013г. със средства по проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ бяха подновени подовите настилки и мебелите на стаите, използвани за целодневно обучение.

За учениците, включени в ПИГ е организирано столово хранене на кетърингов принцип. След приключване на обяда учениците спортуват и си почиват. В часовете по „Организиран отдих и спорт“ учениците имат възможност да играят на открита спортна площадка.След това се подготвят в часовете по „Самоподготовка” с помощта на своите възпитатели. В часовете по „Занимания по интереси“ учениците работят с желание и интерес. В училище има сформиран самодеен танцов състав.Учениците от него вземат участия в различни общоучилищни мероприятия.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top