Съдържание

СОУ"Св.Климент Охридски" - гр. Пещера

     През 1907 година шестима учители, водени  от Директора Рачо Божков поставят с тридесет ученици началото на Пещерската смесена гимназия, която се превръща в образователен  център на региона .
     Пещерската гимназия винаги е била в крак с времето. Тук за пръв път в града се откриват математически и музикални паралелки, паралелки с хуманитарен профил, с интензивно изучаване на западен език, с ранно чуждоезиково обучение, паралелки с предпрофесионална и професионална подготовка /мениджър със средна европейска квалификация/ и профилирано обучение по туризъм и информационни технологии.                                 

     Със  Заповед РД09-1788/ 13.11.2014 г. на Министъра на Образованието, СОУ“СВ. Климент Охридски“ гр. Пещера е определено за средищно. На целодневна организация на учебния ден са учениците от 1 до 5 клас  разпределени в 5 полуинтернатни  групи. Учениците от начален и прогимназиален етап имат на разположение оборудвани стаи за отдих, малък и голям физкултурен салон,  както и две открити спортни площадки, които  децата използват във времето определено за организиран отдих и спорт. Часовете за самоподготовка са 2,  като се спазват следните принципи:

  • Припомняне  на преподадения материал за деня
  • Степенуване по трудност на учебните предмети, включени в самоподготовката
  • Усвояване на учебното съдържание с разбиране
  • Старателно написване на домашната  работа по предмети

     Учениците разгръщат творческия си потенциал  по време на заниманията по интереси. Рисуват картини, изработват украса и декорации, апликират и оцветяват. Провеждат се различни инициативи, с които децата се запознават със здравословното хранене, ползата от опазването на природата и други.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top