Съдържание

СОУ „Христо Смирненски“ - с. Кочан

В СОУ „Христо Смирненски“ - с. Кочан  групите в ПИГ са 7, 4 в начален етап и 3 в прогимназиален етап, с общ брой ученици  171 . 
Учениците посещават ПИГ всеки ден, занятията са 6 часа, от които 2 часа за самоподготовка по основните предмети, 2 часа –занимания по интереси и 2 часа- спорт и отдих.
Традиция е в СОУ „Христо Смирненски“ да се изготвят кътове с изработени от учениците постери, накити, картички и мн.др., които показват колко прятно и интересно е в ПИГ.
Благодарение на Проект BG051P0001 3.1.06 в СОУ „Христо Смирненски“ са оборудвани почти всички кабинети с нови шкафове, бюра, столове. Обзаведени са отделни стаи за отдих и стая, в която се провеждат заниманията по интереси. Учениците работят при прекрасни условия.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top