Съдържание

ОУ „Христо Смирненски“ - гр. Дулово

В ОУ „Христо Смирненски“ - гр. Дулово групите в ПИГ са 12,  8 в начален етап и 4 в прогимназиален етап, с   общ брой ученици 303 .               

Учениците посещават ПИГ всеки ден, занятията са  6 часа, от които 2 часа  за самоподготовка по основните предмети, 2 часа –занимания по интереси и 2 часа- спорт и отдих.

Традиция е в ОУ „Христо Смирненски“  да се изготвят кътове с изработени от учениците постери, накити, картички и мн.др., които показват колко прятно и интересно е в ПИГ.

Благодарение на Проект BG051P0001 3.1.06 в ОУ „Христо Смирненски“ са оборудвани  почти всички кабинети с нови шкафове, бюра, столове. Обзаведени са  отделни стаи за отдих и стая, в която се провеждат заниманията по интереси.  Учениците работят при  прекрасни  условия.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top