Съдържание

Основно училище „Васил Левски” - гр. Белене

Основно училище „Васил Левски”, Белене  е средишно и работи по проект Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”. Обучават се 170 ученици. Сформирани са 7 полуинтернатни групи.Четири от тях са в начален етап и три V-VІІІ клас. Броят на учениците, включени в групите, са 133. Материално-техническата база е старателно поддържана, непрекъснато се обогатява и осъвременява. Учениците разполагат с два компютърни кабинета. Има собствен уебсайт като елемент на постоянна връзка с родителите. 
В училището работят 21 педагози, 25% от които са с II  и V ПКС, с необходимите квалификации и педагогически стаж. В преподавателската си дейност учителите използват съвременни интерактивни методи.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top