Съдържание

ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Елхово

През учебната 2012/2013 година в ОУ „Св. св. Кирил и Методий”- гр. Елхово се обучават 439 ученици от І до VІІІ клас, от които 286 ученици са включени в целодневна организация на учебния процес по Проект BG051PO001-3.1.06. Сформирани са 12 полуинтернатни групи, в които учениците получават подготовка от квалифицирани учители.

Училището разполага с добре уредени класни стаи и кабинети, обзаведени със съвременни нови мебели, аудио-визуални средства, компютърна техника и Wi-Fi мрежа, която е достъпна в цялата сграда на училището. Към училищната сграда има отделен корпус за провеждане на часовете по домашен бит и технологии.

За подпомагане на образователно - възпитателния процес спомага училищната библиотека, която предоставя съвременни учебни помагала за пълноценно обучение на учениците от І до VІІІ клас.

ОУ „Св. св. Кирил и Методий” разполага с два обновени физкултурни салона, фитнес зала, актова зала и два компютърни кабинета. В двора на училището има площадки за волейбол, баскетбол, футбол и игрище за мини футбол, изработено от изкуствена настилка.

За сигурността и безопасността на учениците е изградена система за видеонаблюдение с денонощно записващо устройство, пожароизвестителна инсталация, аварийно оповестителна и озвучителна система. Училището има изградена локална парна инсталация. За учениците са осигурени медицинско обслужване и охрана.

Учебната база в училището непрекъснато се модернизира и обновява. Във връзка с подобряване на образователната среда в средищните училища и изпълнението на дейностите по Проект BG051PO001-3.1.06 е извършена подмяна на подовите настилки в класните стаи. Доставено е обзавеждане за две стаи – игротеки, в които се провеждат заниманията по интереси.

За всички ученици от ПИГ в стола на училището е организиран обяд на кетърингов принцип. Непосредствено след самия обяд започват заниманията на учениците. Това е времето, когато децата имат възможност да затвърдят и упражнят новите си знания, да изготвят задачите си за домашна работа, като едновременно с това е предвидено време за занимания по интереси, физически занимания и отдих. Възпитателната работа в ПИГ е съобразена с ежедневната подготовка на учебния материал, с допълнителните интереси на учениците и е насочена към осмисляне на свободното им време. В учебните стаи има телевизори и DVD плейъри, компютри и дидактически материали, които се използват в заниманията по интереси от учениците.

Уеб сайт: www.kim-elhovo.com

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top