Съдържание

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Давидково, общ. Баните, обл. Смолян

ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”-с.Давидково;общ.Баните; обл.Смолян е с дългогодишна история - през 2013г се навършват 133 години от полагане на основите на образователното дело на нашите земи.
В момента училището е защитено и средищно. В него се обучават 49 ученика.

През учебната 2012/2013г са разкрити две полуинтернати групи – една в начален етап и една в прогимназиален етап, в тях са обхванати всички ученици І-VІІІ клас.

За пътуващите ученици от селата - Загражден, Стърница, Вълчан дол, Кирково, Босилково е осигурен безплатен транспорт и е запазена ученическата солова.

Училището разполага с добра материално-техническа база-физкултурен салон,
компютърен кабинет, добре обзаведени класни стаи и кабинети.

Галерия

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top