Съдържание

ОУ "Христо Ботев" - с. Левка, общ. Свиленград

Училището в с. Левка води началото си от 08.11.1874г.

В училището от първи до осми клас се обучават 190 ученици. Повече от 90% от тях са пътуващи, те пътуват от 12 различни села. Затова в ОУ „Христо Ботев”, с. Левка сме заложили на целодневно обучение. Класовете са разделени в шест полуинтернатни групи - четири групи в начален етап и две в прогимназиален.

За всички ученици от ПИГ в столовата на училището е организиран обяд на кетърингов принцип. Непосредствено след самия обяд започват часовете по Организиран отдих и спорт – време, през което чрез организирани игри децата си отпочиват от сутрешните часове. Те са последвани от часовете по Самоподготовка - заниманията на учениците. Това е времето, през което децата имат възможност да затвърдят и упражнят новите си знания, да изготвят задачите си за домашна работа. Възпитателната работа в ПИГ е съобразена с ежедневната подготовка на учебния материал, с допълнителните интереси на учениците и е насочена към осмисляне на свободното им време. Учебният ден приключва с часовете по Занимания по интереси – време за творчески и спортни изяви.

Основно училище „Христо Ботев”, с. Левка разполага с богата и осъвременена материална база, която включва девет класни стаи, компютърен кабинет, физкултурен салон, столова и добре оборудван медицински кабинет. Проектът за целодневна организация на учебния процес (Проект BG051PO001-3.1.06 , „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“) също има голяма заслуга за оптимизирането на материалната база: осем класни стаи са с подменени подови настилки и са изцяло мебелирани.

Галерия

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top