Съдържание

ОУ "Св. св. Кирил и Методий"

Още в началото на XVIII век – 1710 година будните шипченци откриват първите килийни училища. През 1835 година килиите били заменени от обществено училище със светски характер.

ОУ „Св. св. Кирил и Методий” е средищно и в него се обучават 74 ученици от първи до осми клас, разпределени в шест паралелки. Сформирани са три сборни полуинтернатните групи. Обхванати са 64% от учениците от първи до четвърти клас и 100% ат учениците - пети до осми клас.

Материално-техническата база е старателно поддържана, непрекъснато се обогатява и осъвременява. В училището работят 12 педагози, трима от които по Проект BG051РО001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”. Преподавателите са с необходимата квалификация и педагогически стаж, а 42% от тях са с ПКС. В преподавателската си дейност учителите прилагат както традиционни, така и съвременни интерактивни методи.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top