Съдържание

ОУ "Васил Левски" - гр. Златоград, обл. Смолян

Основно училище „Васил Левски” град Златоград, обл. Смолян е средищно училище, в което се обучават общо 344 ученика от І до VІІІ клас.

По проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” има сформирани 12 ПИГ – 280 ученика от І до VІІІ клас.

Училището разполага с много добре оборудвани кабинети, две компютърни зали, басейн, игрище за хокей на трева, физкултурен салон, моделни класни стаи и зали по интереси.

Материално техническата база е обновена изцяло със средства по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” и средства от дарители. През лятото на 2013г. училището бе санирано.

От 2012г в училище функционира нова ученическа столова, което дава възможност на учениците да се хранят здравословно, да изграждат култура на хранене в приятна обстановка.

Всички възпитетели в ПИГ са с необходимата квалификация, което подпомага качествената самоподготовка на учениците и се повишава качеството на образованието им.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top