Съдържание

СОУ "Св. Паисий Хилендарски" - гр. Върбица, обл. Шумен

Средно общообразователно училище "Свети Паисий Хилендарски" гр. Върбица, общ. Върбица, обл. Шумен е училище с традиции и над 150 годишна история. За учебната 2012/2013 година в училището се обучават 635 ученици от различни етноси .

От 2012 година училището е на целодневно обучение с 7 ПИГ от І-VІII клас като общият брой е 196 ученици.

Материалната база се обновява поетапно със средства от бюджета на училището, а през 2013 г. със средства по проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, по ОП РЧР, е доставено и осигурено обзавеждане с мебели за нуждите на помещенията в които се осъществява целодневно обучение.
В училището работят квалифицирани преподаватели, като се използват три компютърни кабинета и кабинети по: Физика, Химия, Музика, Изобразително изкуство, Математика, История, Български език и кабинет по Чужди езици, обновена училищна столова, открити спортни площадки.

Галерия

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top