Съдържание

63 ОУ "Христо Ботев" - гр. София

Първите наченки на организиран училищен живот в махалите Требич и Погледец датират от 1886 г. Тогава започват учебни занятия в постройка на живеещи в село Требич диндари.

1888-1889 г се наема постройка на друг жител на село Требич - Тоше Христов /тогава окръжен съветник - доста начетен за времето си човек/. Мястото е същото, на което се намира сегашното училище.
1886-1922 г в училището се обучават 50-60 ученика от селата Требич, Погледец и Илиянци, които са носели от домовете си трикраки столчета, дърва за огрев и сами са обслужвали учебните помещения - чистене, палене на печки...
1930–1932 г е построена нова сграда на един етаж с разрешително за построяването и на втори етаж.
1941-1943 г контрола върху възпитателската работа се упражнява от бранник.
1963/1964 учебна година в училището се открива осми клас.
1977/1978 г учебна година започва в НОВО УЧИЛИЩЕ! То съществува и до днес.

През учебната 2011/2012 година 63 ОУ "Христо Ботев" започна реализацията на Проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” . Сформирани бяха 10 групи ученици от І до VІІІ клас - с общ 205.

Следобедният режим в полуинтернатните групи включва общо 6 часа, от които 2 за самоподготовка, 2 за отдих и спорт и 2 за занимания по интереси. Възпитателите подпомага учениците при усвояване на преподадения учебен материал; организират цялостния им режим, като се грижат за храненето, почивката и хигиената им; организират свободното им време чрез дейности с различна насоченост /физически, умствени, музикални, художествени/, развива способностите им; планира и осъществява състезания и културни мероприятия.

Целодневното обучение е в помощ и на родителите, и е важна част от израстването на децата като личности. Ролята на занималните в начален етап за решаване на проблемите, възникнали в процеса на обучение, е неоспорима.

Проектът дава възможност за подобряване на условията за учебен труд, обяд и отдих на учениците.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top