Съдържание

СОУ "Св. Климент Охридски" - гр. Борово, обл. Русе

СОУ „Св. Климент Охридски” – гр. Борово, обл. Русе е с дългогодишна история като основно - през 2011 г. е отбелязан 125 годишен юбилей от полагане на основите на образователното дело по тези земи. Като Средно общообразователно датира от 01.07.2000 г. с указ на МС, а от 2008 г. е обявено за средищно училище. В момента в него се обучават 214 ученици. През учебната 2011/2012 г. са разкрити три полуинтернатни групи: две в начален етап на основно образование и една в прогимназиален етап с обхванати в тях 70 ученици. За пътуващите ученици от селата Волово и Брестовица, община Борово е осигурила безплатен транспорт и е запазено столовото хранене.

Новата училищна сграда е построена през 1970 г. През 2005 г. е извършен основен ремонт на училището по проект от ЕСФ. Направените реконструкции и модернизации неминуемо доведоха до създаване на благоприятни условия за възпитание, обучение и труд, а стремежът и амбициите на учителския колектив е да го превърнат в атрактивна, удобна и желана територия за учениците.
Училището разполага с много добра материално-техническа база: интерактивен компютърен кабинет, две компютърни зали, ресурсен кабинет, ново обзавеждане в класните стаи и кабинетите.

Традиция в училище са разнообразните извънкласни форми: клубове и кръжоци.
www.sou-borovo.ucoz.com

Галерия

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top