Съдържание

СОУ "Св.Св. Кирил и Методий" - гр. Антоново

СОУ”Св.Св.Кирил и Методий”, гр.Антоново е училище с повече от 120-годишна история. Основано е от преселили се след Освобождението в Тузлука българи от Западните покрайнини. Днес училището е съвременно учебно заведение, в което се обучават 325 ученици от 24 села на общината в 17 паралелки и 7 полуинтернатни групи, обучавани от 36 педагози. Обучението в гимназиален етап е с профил „Природоматематически”.

Училището непрекъснато обогатява своята база. Реализирани са 20 проекта по различни програми и с различни финансиращи организации. В момента се работи по три проекта: “Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, Програма „Коменски” – Проект ”Моята музика е моето настроение, моето настроение е моята музика”, Проект ”Намаляване отпадането на ромските ученици от училище”, финансиран от „Америка за България”, ЦМЕДТ „Амалипе”.

Ученици от СОУ – Антоново участват и печелят награди в конкурси, фестивали и спортни състезания. От основаване на училището до сега начално и основно образование в него са завършили над 4850 ученици, а средно образование – 1140 младежи и девойки. Много възпитаници продължават образованието си във ВУЗ.

Галерия

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top