Съдържание

ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Места, общ. Банско

Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ – с. Места, общ. Банско е създадено през 1921 г.
С много труд и любов, и много упоритост от страна на учениците се реализира основната цел: обучение и възпитание, осигуряващи възможно най-доброто място в обществото. Учителите с много любов и търпение, педагогически такт и умение, се опитват да моделират от учениците свободни и инициативни личности, готови да отстояват своите права и приемат задълженията си отговорно, с ясната цел, че бъдещето зависи от знаещи и можещи хора.

Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ съществува като основно с две степени на обучение – начална и основна.

То е училище на две села: с. Места и с. Филипово, в което се обучават всички подлежащи на задължително обучение ученици. От учебната 2009 / 2010 година училището е средищно с целодневна организация на учебния процес за учениците от начален етап и организирано столово хранене за всички желаещи ученици.

През последните години, със съдействието на община Банско, нашето училище промени своя облик и визия. Доби привлекателен европейски вид. Нашата отплата ще бъде да опазим училищното имущество, да се учим, да участваме активно в обществения живот на района и общината. Да се превърнем в център за съхраняване на българските традиции и обичаи.

От 09.01.2012 г. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Места, общ. Банско започна работа по Проект BG051РО001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top