Съдържание

СОУ "Д-р Петър Берон" - гр. Пазарджик

През учебната 2012/2013 година в СОУ„ Д-р Петър Берон” – гр. Пазарджик във връзка с реализацията на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” са сформирани 7 групи ученици от І до IV клас. Общият им брой е 169. Процентът на обхванатите ученици в целодневното обучение по класове е, както следва: І клас – 97.78%; ІІ клас – 83.61%; ІІІ клас – 69.01%; ІV клас – 56.82%.
Следобедният режим в полуинтернатните групи включва общо 6 часа, от които 2 за самоподготовка, 2 за отдих и спорт и 2 за занимания по интереси. По този начин ученето не се превръща в досадно бреме и натрапена отговорност, а в стремеж към персонално усъвършенстване, личностна реализация и развитие на креативно мислене.

В училищната занималня възпитателят подпомага учениците при усвояване на преподадения учебен материал; организира цялостния им режим, като се грижи за храненето, почивката и хигиената им; организира свободното им време чрез дейности с различна насоченост /физически, умствени, музикални, художествени/, развива способностите им; планира и осъществява състезания и културни мероприятия.

Благодарение на включването на училището ни в проекта „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” малките ученици придобиват трайни навици за самоподготовка, стават по-дисциплинирани, работят в екип, поемат различни роли и отговорности, повишават стремежа си към успех и самоутвърждаване.

Полуинтернатните групи са незаменима помощ за учителя, тъй като учениците имат нужда от цялостно обгрижване и възпитание, не само от преподаване. Целодневното обучение е необходимост и за родителя и е важна част от израстването на децата като личности. Ролята на занималните в начален етап за решаване на проблемите, възникнали в процеса на обучение, е неоспорима.

Проектът дава възможност за подобряване на условията за учебен труд, обяд и отдих на учениците.
Всичко това прави СОУ „ Д-р Петър Берон” модерно и удобно учебно заведение, предпочитано от ученици и родители.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top