Съдържание

СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Завет, обл. Разград

СОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”-гр. Завет обл. Разград е модерно 20 класно училище с богата материално-техническа база; модерна компютърна зала, работеща в мрежа и високоскоростен интернет, богат библиотечен фонд, фитнес зала столова,висококвалифицирани преподаватели .Много ученици, разчитащи на добра подготовка предпочитат СОУ „Свети Свети Кирил и Методий"”. 90% от нашите ученици влизат във висши учебни заведения и успяват да реализират своите мечти.
Целодневната организация на учебния ден обхваща 122 ученици от първи до пети клас, разпределени в пет полуинтернатни групи. Задължителните учебни часове се съчетават с форми на самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и спорт.Училището е на двусменно обучение и в зависимост от това до обяд или след обяд се провеждат часове по самоподготовка и занимания по интереси. Учениците получават умения за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране, толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване. При необходимост в часовете по самоподготовка на учениците се осигуряват консултации с учители-специалисти. Дейностите по интереси се организират с оглед мотивиране на учениците и родителите за включване в целодневната организация, където се редува обучение с игри.

Възпитателите, които провеждат самоподготовките, отдиха, храненето и заниманията по интереси , с оглед повишаване качеството на обучение, създават организация, която включва прилагане на иновативни педагогически методи, групова работа, индивидуален подход, работа в екип, упражнения свързани с развитието на логическото мислене на учениците.

Галерия

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top