Съдържание

ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик

ОУ ”Св. св. Кирил и Методий” е основано на 09. 01. 1866 г. В момента в него се обучават 475 ученици от пет населени места на община Долни чифлик. Десет са паралелките в начален етап и десет в V – VІІІ клас.

Училището е обявено за средищно през 2009 г., но десетки години преди това в него са се обучавали деца и от съседните села.

Училището разполага с две училищни сгради с 18 класни стаи, четири оборудвани учебни кабинети с достъп до интернет, два физкултурни салона, открити спортни площадки, ученически стол и кабинет за медицинско обслужване. За сигурността и безопасността на учениците е изградена система за видеонаблюдение.

Училището работи по този проект от февруари 2012 г. През учебната 2013/2014 година в целодневна организация на учебния процес са обхванати 254 ученици, разпределени в 12 ПИГ - 8 в начален етап и 4 в V – VІІІ клас. Планирането на дейностите в ПИГ в училището е осъществено на базата на изискванията, заложени в Рамковата програма за целодневна организация на учебния процес и съобразено с възрастовите особености и интереси на учениците.

Трите основни режимни момента са:

  • обяд в училищната столова и организиран отдих и спорт - 2 часа;
  • самоподготовка – 2 часа;
  • занимания по интереси – 2 часа.

Проектът за целодневната организация среща одобрение, разбиране и подкрепа от страна на родителите. Те участват активно и в провеждането на различни изяви на ПИГ. Връзката на възпитателите с родителите е системна и ползотворна.

С включването на училището в проекта “Повишаване качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” постигнахме пълен обхват в ПИГ на пътуващите ученици. Отговорихме и на изискването за поетапно включване в целодневна организация на учениците от І – ІІІ клас. Заедно с това изведохме част от децата от неблагоприятната за тях социална среда и им предоставихме възможност за участие в един различен и по-добър социален модел.

Галерия

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top