Съдържание

ОУ "Христо Ботев" - с. Камбурово, общ. Омуртаг

ОУ ”Христо Ботев”село Камбурово,община Омуртаг е средищно училище,в което се обучават 180 деца от I до VIII клас,с 4 полуинтернатни групи,от община Омуртаг и община Антоново. От 09.01.2012г се включи в целодневната организация на обучение по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“. Бяха създадени условия за повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в училището , промяна във взаимоотношенията учител-ученик-родител. Бяха осигурени възможности за общуване, опознаване и изява на деца от различни социални, етнически и културни общности. Обнови се материално-техническа база и се осигуриха материали и консумативи за работа и обучение.Днес нашето училище е модерно и обновено.Разполага с компютърен кабинет ,обзаведен със съвременни мебели,аудио-визуални средства,компютърна техника и Wi-Fi мрежа,която е достъпна в цялата сграда на училището.Кабинет оборудван с интерактивни материали и средства по БДП,кабинет на Толерантността-обзаведен по проект към ЦОИДУЕМ, компютри по проект към ЦМЕДТ”АМАЛИПЕ”,стаи Занимания по интереси и ООС-обзаведени по проект BG051PO001-3.1.06”Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” Дейностите по интереси са насочени към овладяване на ключови компетентности по Европейската референтна рамка.Училището разполага с физкултурен салон и стол за хранене.

Целодневната организация включва пълния образователен цикъл - хранене и организиран отдих и спорт, самоподготовка, дейности по интереси.За сигурността и безопасността на учениците е изградена система за видеонаблюдение с денонощно записващо устройство,Училището има изградена локална парна инсталация.За учениците са осигурени медицинско обслужване и охрана.След приключване на занятията за учениците е осигурен транспорт.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top