Съдържание

СОУ "Иван Вазов" - гр. Мездра

Единственото по структура в град Мездра СОУ “Иван Вазов” води началото си от 1923/1924 учебна година.

Понастоящем в него се обучават ученици в 22 паралелки. Реализирана е пълната структура I-XII клас. В начален етап учениците се обучават в 4 паралелки, в прогимназиален– 5. В гимназиален етап са включени много професионални паралелки- профил “Спорт”, чуждоезиков профил, хуманитарен профил , Технологичен профил, профил"Туризъм", "Предприемачество и бизнес", "Информационни технологии с английски език".

В момента се обучават 486 ученици в дневна форма на обучение и 22 в самостоятелна.
По проекта работят 4 полуинтернатни групи, в които се обучават 90 ученици.
За повече информация посетете нашия сайт: www.vazov-school.com

Галерия

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top