Съдържание

ОУ "Васил Левски" - с. Шумата, общ. Севлиево

Основно училище „Васил Левски“ - с. Шумата, общ. Севлиево е със стогодишна история. Разполага с добре обзаведени класни стаи, компютърен кабинет с ново терминално решение, игротека и физкултурен салон. Училището е защитено, единствено е в района и в него се обучават ученици от четири села. Транспортът на учениците от домовете до училището се осъществява с училищен автобус.

От 01.01.2012 г. работи по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” като броят на обхванатите в ПИГ ученици се увеличава. През учебната 2013/2014 година са записани 98 ученици в дневна форма на обучение в осем класа с една слята паралелка. Сформирани са три ПИГ - две в начален и една в прогимназиален етап. За учениците от начален етап са осигурени безплатни закуски, а за всички, включени в ПИГ - безплатен обяд. Учителите и възпитателите са квалифицирани с богат професионален опит.

Галерия

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top