Съдържание

ОУ "Васил Левски" - с. Литаково

Учебното дело в село Литаково започва своето развитие през далечната 1828 година. През лятото на 1898 година започва строителството на училищната сграда, в която днес се обучават децата от начален етап. От 1945 г. до 2011 г. в селото съществуват две училища – НУ “Васил Левски” и ПГ “Христо Ботев”. През 2011 г. името на Левски обединява двете училища в едно – ОУ “Васил Левски”.

През втория срок на учебната 2011/2012 година училището започна работа по проект “Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. Създадени са 4 полуинтернатни групи в начален етап и 3 в прогимназиален. Възпитателите работят с вдъхновение и отговорност. Периодично проверяват знанията на учениците чрез входяща, междинна и изходяща диагностика по основните учебни предмети. Провеждат мероприятия заедно с родителите, участват в родителските срещи на съответния клас, работят в синхрон с класния ръководител и водят изрядна документация.

Училището разполага с много добра материална база и училищен стол.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top