Съдържание

НУ "Христо Ботев" - гр. Годеч, Софийска област

Начално училище „Христо Ботев”- град Годеч, Софийска област

Начално училище „Христо Ботев” е единственото самостоятелно начално училище, средищно учебно заведение за учениците от I до IV клас на територията на Община Годеч. Училището се помещава в най-оригиналната в архитектурно отношение сграда в града, построена през 1931 година, по проект на известния чешки архитект Ян Колар. Училището е законен наследник на първото „килийно” училище в Годеч, създадено в епохата на Възраждането през далечната 1848 година в новопостроената Каралеина воденица, сгушена в зеленината недалеч от извора на река Нишава. Тук даскал Младен превръща бащината си воденица в първи духовен център за светско образование.През 2013 година се навършиха 165 години от създаването на Първото училище в град Годеч.

През последните учебни години, поради демографския срив в прираста на населението в общината и миграцията на младите семейства към столицата в търсене на професионална реализация и оцеляване, броят на децата и учениците, които се обучават в училището е средно около 150 за учебна година.

През учебната 2013-2014 година в училището получават първоначално образование и възпитание 125 ученици в 6 паралелки от 1 до 4 клас, и 20 деца в предучилищна Подготвителна група. Образователно-възпитателният процес в училището е организиран и се провежда при целодневен режим на обучение,в изпълнение на проект BG051РО001-3.1.06. "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес",съфинансиран от ЕСФ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Благодарение на проекта през последните две години в училището бе обновена изцяло материалната база и учебното оборудване в 6-те класни стаи, игротеките за Подготвителната група и полуинтернатните групи следобяд, компютърния кабинет, административните помещения и спортната база на училището.От 2014 г. в училището е открита училищна трапезария, в която получават топъл обяд 111-те ученици от Полуинтернатните групи включени в проекта.

По проект „Достъпна среда” в училището е осигурена достъпна среда за ученици с увреждания чрез изграждане на рампа и специализирана клетка в санитарен възел на първи етаж.

Богатство на училището е просторния училищен двор и благоприятното му местоположение в близост до центъра на града. Големият двор, съвместяващ асфалтирани спортни игрища и много зелени площи осигуряват условия за особено необходимите игри и здравословен отдих за децата от начална училищна и предучилищна възраст,гарантират безопасността, сигурността и комфорта на учениците, обучаващи се в училището, ограничават все по-разрастващата се в последните години агресия сред подрастващото поколение.

Обучението и възпитанието на малките ученици се осъществява от високо квалифициран педагогически екип от 14 доказали се начални учители, всички притежаващи по-висока лична професионална квалификация, както и допълнителни специализации по английски език за РЧЕО, по компютър и информационни технологии, за обучение по религия и вероучение, за работа с ученици със СОП, в интеркултурна среда и други.

Начално училище „Христо Ботев”, учителите и учениците са доказали през дългите години от историята на учебното заведение своя утвърден авторитет, традиции и отлични постижения в образователно-възпитателния процес на десетките випуски възпитаници на училището.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top