Съдържание

ОУ "Христо Ботев" - с. Църквица

ОУ” Христо Ботев” с. Църквица е създадено през 1919 год.

В училището се обучават 120 ученици от 1-ви до 8-ми клас. Сформирани са 4 групи ПИГ, които включват 101 ученици. Училището разполага с добре обзаведени класни стаи , компютърен кабинет и многофункционална зала.

Ръководителите на групите за целодневно обучение(ПИГ) са с необходимата професионална подготовка , което улеснява провеждането на часовете по „Организиран отдих и спорт”, „ Самоподготовка” и „Занимания по интереси”

В училището е организирано столово хранене на кетърингов принцип.

След приключване на обяда учениците спортуват и си почиват. След това се подготвят в часовете по „Самоподготовка”, под наблюдението и помощта на своите възпитатели. В „Дейности по интереси” участват активно в провеждането на развлекателни игри, дискусии, интересни теми за спорт, науката, новите постижения.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top