Съдържание

Проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“

Основната цел на проекта „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ е подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес на полуинтернатни групи от 1 до 8 клас, които не биха могли да работят без това финансиране. Целодневната организация на учебния процес включва пълния образователен цикъл (задължителна подготовка, задължително-избираема подготовка, свободно-избираема подготовка, самоподготовка, отдих и игри, хранене) за постигане на общодостъпно, базисно знание основано на принципите на справедливост, толерантност и перспективност.

Основните дейности, включени в проекта, са обучение на учители и служители в средищните училища за прилагане на този нов модел. Друга дейност е осигуряване на средства за целодневно обучение на учениците, в това число и на учениците от малцинствените групи.

Общият бюджет на проекта е 193 милиона лева. Близо 5000 от заетите в образованието са наети в рамките на изпълнението на проекта, като възпитатели и помощник-учители в средищните училища в страната. Началото на проекта бе дадено през 2011 година и се предвижда да продължи до учебната 2014-2015 година. Близо 200 000 ученици са обхванати от програмата за целодневно обучение, като пътуващите до 16-годишна възраст са 45 181 деца. Проекта е една от най-мащабните инициативи, реализирани с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ и съфинансирана от Европейският социален фонд на Европейският съюз. Инициативата е плод на усилията на много хора в самото Министерство на образованието и науката, в регионалните инспекторати по образованието и най-вече във всички средищни училища в България. Към момента общият брой на средищните училища е 796, които се намират в 646 населени места, на територията на 238 общини. Формираните групи за целодневна организация на учебния процес са 4 453, като в тях са обхванати 103 499 ученици.

Част от дейностите по проекта включват обучения, чрез които да се придобият умения за изготвянето на училищна годишна програма за целодневна организация на учебния процес, организацията и воденето на училищна и учебна документация на целодневната организация на обучение и използването на информационната система за нуждите на целодневната организация на учебния процес.
По линия на проекта са проведени три обучения за повишаване на професионалните умения на учители и възпитатели от средищните училища за прилагане на модела. Обучените учители и възпитатели са 4 303. Обучени са 1585 директори и служители.

В рамките на дейностите за подобряване на образователната среда в средищните училища са оборудвани и обзаведи помещенията за провеждане на целодневна организация. Осигурени са необходимите спортни пособия за провеждане на дейностите по организиран отдих и спорт на учениците. За провеждане на дейностите по самоподготовка и на занимания по интересиз по заявки от средищните училища са осигурени необходимите учебни пособия, материали и консумативи.

Особеното на средищните училища е, че те събират голям брой деца, които пътуват от различни населени места. В тези гимназии децата получават безплатен обяд, транспорт, занимания по интереси и възможност да подготвят домашните си работи и уроците заедно с преподаватели в училище.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top